សេចក្ដីប្រកាសព័ត៌មាន – ចុះថ្ងៃទី១៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧