បេ សកម្ម របស់ យើង

បេ​សកម្ម​របស់​យើង យើងប្តេជ្ញាផ្តល់ការអប់រំល្អឥតខ្ចោះ ចាប់ពីកម្រិតមត្តេយ្យកម្រិតទាប​ រហូតដល់កម្រិតសាកលវិទ្យាល័យ ជាមួយនឹងបរិស្ថានដែលបានបញ្ចូលនូវទស្សនវិស័យចម្រុះ និងជា សកល។

ទស្សនវិស័យ របស់ យេ ី ង

ទស្សនវិស័យ​របស់​យើ​ង នៅហ្សាម៉ាន់ ទស្សនវិស័យរបស់យើង គឺដើម្បីរៀបចំជំនាន់វ័យក្មេងនៃប្រទេសកម្ពុជា ក្នុងការចាប់យកការប្រកួតប្រជែង និងឱកាសនៃពិភពសកលភាវូបនីយកម្ម ខណៈពេលដែលអនុញ្ញាតឱ្យពួកគេធ្វើការរក្សាតម្លៃក្នុងស្រុករបស់ពួកគេ។

តម្លៃ ស្នូល

តម្លៃ​ស្នូល
សុភវិនិច្ឆ័យ
ភាពទទួលខុសត្រូវ
ឧត្តមភាព
សុចរិតភាព
0
+
ចំនួនសិស្សបញ្ចប់ការសិក្សារបស់សាលារៀនយើង
0
+
ចំនួនសិស្សដែលកំពុងសិក្សានៅសាលារៀនរបស់យើង
0
+
ចំនួនពានរង្វាន់អន្តរជាតិទទួលបាន។
0
+
ចំនួនបុគ្គលិកសរុបដែលធ្វើការនៅក្នុងសាលារៀនរបស់យើង

សេចក្តី ប្រកាស ព័ត៌មាន